Creació i manteniment de la diàspora irlandesa - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue DCIDOB Année : 2010

Creació i manteniment de la diàspora irlandesa

Résumé

La història de la diàspora irlandesa està entrellaçada amb la del Govern colonial anglès i, després de la independència irlandesa, amb la interdependència postcolonial. Durant el període de 120 anys que va des de 1801 a 1921, uns vuit mi- lions de persones van emigrar d’Irlanda, i la tendència migra- tòria només es va invertir ben bé a final del segle XX. Ara és probable que la mort del que s’havia anomenat el Tigre Celta –tot i que, mirant les coses retrospectivament, que potser va ser alguna cosa més que un tigre de paper?– donarà lloc una altra vegada al fet que emigrants irlandesos busquin refugi econòmic en les comunitats de la diàspora ja establertes, o en noves comunitats.
The story of the Irish diaspora is intertwined with that of English colonial rule and after Irish independence with post-colonial interdependence. During the 120 year period stretching from 1801 to 1921, some eight million people emigrated from Ireland, the migratory tendency only being reversed in the very late twentieth century. It is now likely that the economic demise of what had been called the “Celtic Tiger” - but in retrospect was it only ever a paper tiger ? - will once see again young Irish emigrants seeking economic refuge in established diasporic communities, or in new ones.
Fichier non déposé

Dates et versions

hal-02176060 , version 1 (07-07-2019)

Identifiants

  • HAL Id : hal-02176060 , version 1

Citer

Gregory B. Lee. Creació i manteniment de la diàspora irlandesa: Història d’un país abocat a l’exterior. DCIDOB, 2010, Irlanda, de l’eufòria al desencís, 111, pp.27-32. ⟨hal-02176060⟩
32 Consultations
0 Téléchargements

Partager

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More